Čo ponúkame

Ponúkame intervencie s asistenciou špeciálne vycvičených a certifikovaných psov. Aktivity sú realizované formou hry a pozitívnej motivácie.

Vhodné sú pre špeciálne materské a základné školy (deti inak obdarené s postihnutím mentálnym, telesným alebo kombinovaným , duševné poruchy, autizmus, poruchy správania a pod.), materské školy pre deti v škôlkarskom veku, predškolskom veku alebo pre základné školy pre žiakov mladšieho školského veku, pre domovy sociálnych služieb ale aj pre domovy dôchodcov.

Aktivity

– edukačné, rozvíjanie kognitívnych funkcií (po dohode možnosť prispôsobiť hodinu aj danej téme k učivu), rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií, rozvoj komunikačných schopností
– rozvoj hrubej a jemnej motoriky (zlepšiť psychomotorický vývoj dieťaťa, motivovať klientov k pohybu, celkovo zlepšiť motorické funkcie a hybnosť končatín)

Cena za jednu takúto hodinu sa pohybuje v sume cca 30€ individuálna aj skupinová (skupinová hodina – cena sa rozpočíta medzi klientov (žiakov), avšak maximálny odporúčaný počet klientov (žiakov) v skupine je 10).
V tejto cene sú započítané náklady na starostlivosť a hygienu psa, réžia na dopravu, nákup nových pomôcok, celoživotné vzdelávanie.

Samozrejme, že vždy sa dá dohodnúť na cene aj individuálne (napr. pri dvoch a viac hodinách za sebou v jeden deň alebo dlhodobej spolupráci a pod.)